متفرقه

ترکیب با تجزیه وتحلیل مسأله و بخش های آن می توانیم به راه¬حل-های ممکن دست یابیم. این اقدام نیازمند ترکیب جمع آوری و ادغام پاسخ های موضوعات مختلف و جنبه¬های مسأله برای رسیدن به راه حل های یکپارچه و منسجم است. طراحی به تفکر منطقی بر پایه دانش و تجربه کسب شده بر اثر تحقیق […]